آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20241040
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 15 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241039
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 11 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241038
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 7.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241037
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 5.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241036
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 4 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241035
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 3 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241034
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 2.2 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241033
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 1.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241032
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 1.1 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241031
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.75 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241030
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.55 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241029
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.37 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241028
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.28 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241027
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.18 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241026
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.12 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241025
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.09 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241024
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.06 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241023
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 3.7 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20241022
ML

الکتروموتور آکایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 3 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته الومینیوم

20241021
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 2.2 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20241020
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان1.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20241019
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان1.1 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20241018
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 0.75 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20241017
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 0.55 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20241016
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 0.37 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20241015
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 0.25 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20241014
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 3.7 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20241013
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 3 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20241012
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 2.2 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20241011
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 1.5 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20241010
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 1.1 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20241009
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 0.75 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20241008
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 0.55 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20241007
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 0.35 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20241006
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 18.5 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241005
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 15 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241004
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 11 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241003
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 7.5 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241002
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 5.5 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241001
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 4 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20241000
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 3 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

2024999
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 2.2 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

2024998
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 1.5 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

2024997
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 1.1 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

2024996
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.75 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

2024995
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.55 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

2024994
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.37 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

2024993
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.28 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

2024992
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.18 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

2024991
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.12 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

2024990
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.09 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

2024978
YCL

الکتروموتور چدن کایجیلی KAIJIELI با توان 7.5 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024977
YCL

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 5.5 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024976
YCL

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 3.7 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024975
YCL

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 3 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024974
YCL

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 2.2 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024973
YCL

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.5 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024972
YCL

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.1 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024971
YCL

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.75 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024970
YCL

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 2.2 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2024969
YCL

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.5 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2024968
YCL

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.1 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2024966
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 3.7 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024965
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 3 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024964
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 2.2 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024963
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.5 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024962
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.1 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024961
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.75 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024960
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.55 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024959
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.37 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024958
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.25 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024957
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.18 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024956
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.12 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024955
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 3.7 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2024954
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 3 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2024953
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 2.2 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2024952
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.5 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2024951
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.1 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2024950
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.75 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2024949
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.55 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2024948
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.37 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2024947
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.25 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2024946
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.18 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2024945
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 315 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024944

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 250 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024943
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 200 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024942

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 160 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024941
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 132 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024940
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 110 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024939
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 90 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024938
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 75 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024937
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 55 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024936
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 45 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024935
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 37 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024934
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 30 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024933
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 22 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024932
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 18.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024931
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 15 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024930
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 11 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024929
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 7.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024928
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 5.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024927
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 4 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024926
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 3 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024925
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 2.2 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024924
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 1.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024923
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 1.1 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024922
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 0.75 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024921
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 0.55 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024920
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 0.37 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024919
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 0.25 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024918
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 0.18 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024917
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 0.12 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024916
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 315 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2024915
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 250 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2024914
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 200 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2024913
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 160 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2024912
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 132 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2024911
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 110 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2024910
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 90 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2024909
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 75 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2024908
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 55 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2024907
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 45 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2024906
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 37 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2024905
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 30 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2024904
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 22 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2024903
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 18.5 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2024902
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 15 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2024901
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 11 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2024900
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 7.5 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2024899
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 5.5 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2024898
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 4 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2024897
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 3 کیلووات3000 دور در دقیقه

2024896
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 2.2 کیلووات3000 دور در دقیقه

2024895
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 1.5 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2024894
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 1.1 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2024893
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 0.75 کیلووات3000 دور در دقیقه

2024892
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 0.55 کیلووات 3000 دور در دقیقه،

2024891
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 0.37 کیلووات3000 دور در دقیقه

2024890
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 0.25 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2024889
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 0.18 کیلووات 3000 دور در دقیقه

صفحه 1 از 0

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667