آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201040
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 15 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201039
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 11 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201038
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 7.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201037
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 5.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201036
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 4 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201035
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 3 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201034
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 2.2 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201033
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 1.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201032
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 1.1 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201031
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.75 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201030
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.55 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201029
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.37 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201028
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.28 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201027
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.18 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201026
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.12 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201025
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.09 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201024
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.06 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201023
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 3.7 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201022
ML

الکتروموتور آکایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 3 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته الومینیوم

20201021
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 2.2 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201020
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان1.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201019
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان1.1 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201018
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 0.75 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201017
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 0.55 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201016
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 0.37 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201015
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 0.25 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201014
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 3.7 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201013
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 3 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201012
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 2.2 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201011
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 1.5 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201010
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 1.1 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201009
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 0.75 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201008
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 0.55 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201007
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 0.35 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201006
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 18.5 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201005
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 15 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201004
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 11 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201003
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 7.5 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201002
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 5.5 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201001
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 4 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201000
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 3 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

2020999
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 2.2 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

2020998
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 1.5 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

2020997
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 1.1 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

2020996
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.75 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

2020995
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.55 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

2020994
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.37 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

2020993
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.28 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

2020992
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.18 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

2020991
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.12 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

2020990
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.09 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

2020978
YCL

الکتروموتور چدن کایجیلی KAIJIELI با توان 7.5 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020977
YCL

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 5.5 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020976
YCL

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 3.7 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020975
YCL

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 3 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020974
YCL

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 2.2 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020973
YCL

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.5 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020972
YCL

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.1 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020971
YCL

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.75 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020970
YCL

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 2.2 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2020969
YCL

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.5 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2020968
YCL

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.1 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2020966
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 3.7 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020965
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 3 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020964
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 2.2 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020963
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.5 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020962
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.1 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020961
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.75 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020960
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.55 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020959
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.37 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020958
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.25 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020957
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.18 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020956
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.12 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020955
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 3.7 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2020954
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 3 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2020953
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 2.2 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2020952
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.5 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2020951
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.1 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2020950
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.75 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2020949
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.55 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2020948
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.37 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2020947
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.25 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2020946
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.18 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2020945
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 315 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020944

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 250 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020943
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 200 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020942

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 160 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020941
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 132 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020940
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 110 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020939
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 90 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020938
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 75 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020937
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 55 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020936
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 45 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020935
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 37 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020934
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 30 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020933
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 22 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020932
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 18.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020931
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 15 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020930
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 11 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020929
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 7.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020928
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 5.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020927
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 4 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020926
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 3 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020925
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 2.2 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020924
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 1.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020923
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 1.1 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020922
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 0.75 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020921
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 0.55 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020920
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 0.37 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020919
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 0.25 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020918
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 0.18 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020917
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 0.12 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2020916
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 315 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2020915
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 250 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2020914
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 200 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2020913
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 160 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2020912
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 132 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2020911
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 110 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2020910
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 90 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2020909
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 75 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2020908
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 55 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2020907
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 45 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2020906
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 37 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2020905
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 30 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2020904
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 22 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2020903
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 18.5 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2020902
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 15 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2020901
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 11 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2020900
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 7.5 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2020899
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 5.5 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2020898
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 4 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2020897
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 3 کیلووات3000 دور در دقیقه

2020896
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 2.2 کیلووات3000 دور در دقیقه

2020895
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 1.5 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2020894
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 1.1 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2020893
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 0.75 کیلووات3000 دور در دقیقه

2020892
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 0.55 کیلووات 3000 دور در دقیقه،

2020891
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 0.37 کیلووات3000 دور در دقیقه

2020890
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 0.25 کیلووات 3000 دور در دقیقه

2020889
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 0.18 کیلووات 3000 دور در دقیقه

صفحه 1 از 0

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667