آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت درایو – SANYU

لیست قیمت درایو – SANYU

توان

سری G

سری G

سری G

سری G

سری P

سری P

سری G

سری G

سری G

کاربرد عمومی

کاربرد عمومی

کاربرد عمومی

کاربرد عمومی

کاربرد
(پمپ و فن)

کاربرد
 (پمپ و فن)

کاربرد عمومی

کاربرد عمومی

کاربرد سنگین

 

(KW)

سه فاز

سه فاز

سه فاز

سه فاز

سه فاز

سه فاز

تکفاز

تکفاز

تکفاز

(STANDARD)

(STANDARD)

(STANDARD)

(STANDARD)

(LIGHT)

(LIGHT)

(STANDARD)

(STANDARD)

(STANDARD)

SY5000

SY6600

SY7000
&8000

SY8600

SY7000
&8000

SY8600

SY5000

SY6600

SY8600

0.4

 

16.000.000

20.000.000

20.000.000

   

11,000,000

12,500,000

18,500,000

0.75

17.000.000

17.000.000

21.000.000

22.000.000

   

12,000,000

14,000,000

20,000,000

1.5

18.500.000

20.000.000

23.000.000

24.000.000

   

14,500,000

16,000,000

23,000,000

2.2

21.000.000

22.000.000

25.000.000

25.500.000

   

18,000,000

20,500,000

23,500,000

4

29.000.000

30.000.000

31.000.000

32.000.000

   

33,500,000

 

36,500,000

5.5

35.500.000

 

41.000.000

42.000.000

31.000.000

32,000,000

     

7.5

39.000.000

 

46.000.000

47.000.000

41.000.000

41,500,000

     

11

49.000.000

 

60.000.000

60.000.000

46.000.000

46,500,000

     

15

58.000.000

 

66.000.000

69.000.000

60.000.000

60,000,000

     

18.5

77.000.000

 

90.000.000

92.000.000

66.000.000

69,000,000

     

22

   

100.000.000

100.000.000

88.000.000

91,500,000

     

30

   

130.000.000

132.000.000

99.000.000

100,000,000

     

37

   

152.000.000

157.000.000

130.000.000

131,500,000

     

45

   

190.000.000

193.000.000

152.000.000

157,000,000

     

55

   

224.000.000

227.000.000

190.000.000

193.000.000

     

75

   

288.000.000

290.000.000

224.000.000

227.000.000

     

90

   

334.000.000

340.000.000

288.000.000

289.500.000

     

110

   

380.000.000

387.000.000

335.000.000

340.000.000

     

132

   

498.000.000

500.000.000

380.000.000

386.500.000

     

160

   

596.000.000

616.000.000

498.000.000

525.000.000

     

185

   

687.000.000

713.000.000

569.000.000

615.500.000

     

200

   

863.000.000

891.000.000

687.000.000

729.000.000

     

220

   

955.000.000

977.000.000

863.000.000

891.000.000

     

250

   

1.690.000.000

1.108.000.000

955.000.000

977.000.000

     

280

   

1.133.000.000

1.149.000.000

1.149.000.000

1.100.000.000

     

315

   

1.290.000.000

1.312.000.000

1.133.000.000

1.150.000.000

     

350

   

1.473.000.000

1.488.000.000

1.290.000.000

1.320.000.000

     

400

   

1.952.000.000

1.980.000.000

1.480.000.000

1.490.000.000

     

450

     

2.107.000.000

1.952.000.000

1.980.000.000

     

500

     

2.535.000.000

         

630

     

2.887.000.000

         
 

 

 

لیست قیمت درایو – SANYU
لیست قیمت درایو – SANYU

صفحه از

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667