آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2019547
EVM64

جدول مشخصات الکتروموتور پمپ طبقاتی EVM64 ابارا EBARA ایتالیا

2019546
EVM32-45

جدول مشخصات الکتروموتور پمپ طبقاتی EVM32-45 ابارا EBARA ایتالیا

2019545
EVM10-18

جدول مشخصات الکتروموتور پمپ طبقاتی EVM10-18 ابارا EBARA ایتالیا

2019544
EVM3-5

جدول مشخصات الکتروموتور پمپ طبقاتی EVM3-5 ابارا EBARA ایتالیا

2019543
EVM3-18

مکانیکال سیل پمپ طبقاتی EVM3-18 ابارا EBARA ایتالیا

2019542
EVMG 45-64

نمای برش خورده و جدول مواد بکاررفته در پمپ طبقاتی EVMG 45-64 ابارا EBARA ایتالیا

2019541
EVMG 32

نمای برش خورده و جدول مواد بکاررفته در پمپ طبقاتی EVMG 32 ابارا EBARA ایتالیا

2019540
EVMG 3-18

نمای برش خورده و جدول مواد بکاررفته در پمپ طبقاتی EVMG 3-18 ابارا EBARA ایتالیا

2019539
EVM(L) 45-64

نمای برش خورده و جدول مواد بکاررفته در پمپ طبقاتی EVM(L) 45-64 ابارا EBARA ایتالیا

2019538
EVM(L) 32

نمای برش خورده و جدول مواد بکاررفته در پمپ طبقاتی EVM(L) 32 ابارا EBARA ایتالیا

2019537
EVM 3-18

نمای برش خورده و جدول مواد بکاررفته در پمپ طبقاتی EVM 3-18 ابارا EBARA ایتالیا

2019536
EVM32-45-64

ابعاد و اندازه پمپ طبقاتی EVM 32-45-64 ابارا EBARA ایتالیا

2019535
EVM3-5-10-18

ابعاد واندازه پمپ طبقاتی 3-5-10-18 EVM ابارا EBARA ایتالیا

2019534
EVM64

منحنی عملکرد پمپ طبقاتی 64 EVM ابارا EBARA ایتالیا

2019533
EVM45

منحنی عملکرد پمپ طبقاتی 45 EVM ابارا EBARA ایتالیا

2019532
32 EVM

منحنی عملکرد پمپ طبقاتی 32 EVM ابارا EBARA ایتالیا

2019531
EVM18

منحنی عملکرد پمپ طبقاتی 18 EVM ابارا EBARA ایتالیا

2019530
EVM10

منحنی عملکرد پمپ طبقاتی 10 EVM ابارا EBARA ایتالیا

2019529
EVM 5

منحنی عملکرد پمپ طبقاتی 5 EVM ابارا EBARA ایتالیا

2019528
EVM3

منحنی عملکرد پمپ طبقاتی 3 EVM ابارا EBARA ایتالیا

صفحه 1 از 2