آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2018513
DL (45 - 30کیلووات)

مشخصات برقی پمپ لجن کش DLابارا EBARA ایتالیا DL (45 - 30کیلووات)

2018512
DL (15 - 22 کیلووات)

مشخصات برقی پمپ لجن کش DL ابارا EBARA ایتالیا (15 - 22 کیلووات)

2018511
DL (5.5 - 11 kW)- DL W/C (5.5 - 7.5 kW)

مشخصات برقی پمپ لجن کش DL ابارا EBARA ایتالیا DL (5.5 - 11 kW)- DL W/C (5.5 - 7.5 kW)

2018510
DL و DL W/C

مشخصات برقی پمپ لجن کش DL و DL W/C ابارا EBARA ایتالیا-(1.5 - 3.7 کیلووات)

2018508
150 DL الی 300 DL

نمای برش خورده پمپ لجن کش 150 DL الی 300 DL ابارا EBARA ایتالیا (30 الی 45 کیلووات)

2018507
80DL الی 300DL

نمای برش خورده پمپ لجن کش 80DL الی 300DL ابارا EBARA ایتالیا(5/5 - 22 کیلووات)

2018506
65DL،65DL W/C الی 100DL،100DL W/C

نمای برش خورده پمپ لجن کش 65DL، 65DL W/C الی 100DL، 100DL W/C ابارا EBARA ایتالیا

2018504
100DL

ابعادپمپ لجن کش 100DL ابارا EBARAایتالیا

2018503
65DL W / C، 80DL W / C

جدول ابعادپمپ آب 65DL W / C، 80DL W / Cابارا EBARAایتالیا

2018502
65DL W / C، 80DL W / C

ابعادپمپ آب 65DL W / C، 80DL W / Cابارا EBARAایتالیا

2018501
DL W/C

جدول ابعادپمپ آبDL W/C ابارا EBARAایتالیا

2018500
DL W / C

ابعادپمپ آبDL W / C ابارا EBARAایتالیا

2018499
250DL-300DL

جدول ابعادپمپ آب 250DL-300DLابارا EBARAایتالیا

2018498
250DL-300DL

ابعادپمپ آب 250DL-300DLابارا EBARAایتالیا

2018497
200DL-150D

جدول ابعادپمپ آب 200DL-150DLابارا EBARAایتالیا

2018496
150DL -200DL

ابعادپمپ آب 150DL -200DLابارا EBARAایتالیا

2018495
80DL -100DL

جدول ابعادپمپ آب 80DL -100DLابارا EBARAایتالیا

2018494
65DL-80DL

ابعادپمپ آب 65DL-80DLابارا EBARAایتالیا

2018493
DL

جدول ابعادپمپ آبDLابارا EBARAایتالیا

2018492
DL

ابعادپمپ آبDL ابارا EBARAایتالیا

صفحه 1 از 3