آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2017513
DL (45 - 30کیلووات)

مشخصات برقی پمپ لجن کش DLابارا EBARA ایتالیا DL (45 - 30کیلووات)

2017512
DL (15 - 22 کیلووات)

مشخصات برقی پمپ لجن کش DL ابارا EBARA ایتالیا (15 - 22 کیلووات)

2017511
DL (5.5 - 11 kW)- DL W/C (5.5 - 7.5 kW)

مشخصات برقی پمپ لجن کش DL ابارا EBARA ایتالیا DL (5.5 - 11 kW)- DL W/C (5.5 - 7.5 kW)

2017510
DL و DL W/C

مشخصات برقی پمپ لجن کش DL و DL W/C ابارا EBARA ایتالیا-(1.5 - 3.7 کیلووات)

2017508
150 DL الی 300 DL

نمای برش خورده پمپ لجن کش 150 DL الی 300 DL ابارا EBARA ایتالیا (30 الی 45 کیلووات)

2017507
80DL الی 300DL

نمای برش خورده پمپ لجن کش 80DL الی 300DL ابارا EBARA ایتالیا(5/5 - 22 کیلووات)

2017506
65DL،65DL W/C الی 100DL،100DL W/C

نمای برش خورده پمپ لجن کش 65DL، 65DL W/C الی 100DL، 100DL W/C ابارا EBARA ایتالیا

2017504
100DL

ابعادپمپ لجن کش 100DL ابارا EBARAایتالیا

2017503
65DL W / C، 80DL W / C

جدول ابعادپمپ آب 65DL W / C، 80DL W / Cابارا EBARAایتالیا

2017502
65DL W / C، 80DL W / C

ابعادپمپ آب 65DL W / C، 80DL W / Cابارا EBARAایتالیا

2017501
DL W/C

جدول ابعادپمپ آبDL W/C ابارا EBARAایتالیا

2017500
DL W / C

ابعادپمپ آبDL W / C ابارا EBARAایتالیا

2017499
250DL-300DL

جدول ابعادپمپ آب 250DL-300DLابارا EBARAایتالیا

2017498
250DL-300DL

ابعادپمپ آب 250DL-300DLابارا EBARAایتالیا

2017497
200DL-150D

جدول ابعادپمپ آب 200DL-150DLابارا EBARAایتالیا

2017496
150DL -200DL

ابعادپمپ آب 150DL -200DLابارا EBARAایتالیا

2017495
80DL -100DL

جدول ابعادپمپ آب 80DL -100DLابارا EBARAایتالیا

2017494
65DL-80DL

ابعادپمپ آب 65DL-80DLابارا EBARAایتالیا

2017493
DL

جدول ابعادپمپ آبDLابارا EBARAایتالیا

2017492
DL

ابعادپمپ آبDL ابارا EBARAایتالیا

صفحه 1 از 3