آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2019513
DL (45 - 30کیلووات)

مشخصات برقی پمپ لجن کش DLابارا EBARA ایتالیا DL (45 - 30کیلووات)

2019512
DL (15 - 22 کیلووات)

مشخصات برقی پمپ لجن کش DL ابارا EBARA ایتالیا (15 - 22 کیلووات)

2019511
DL (5.5 - 11 kW)- DL W/C (5.5 - 7.5 kW)

مشخصات برقی پمپ لجن کش DL ابارا EBARA ایتالیا DL (5.5 - 11 kW)- DL W/C (5.5 - 7.5 kW)

2019510
DL و DL W/C

مشخصات برقی پمپ لجن کش DL و DL W/C ابارا EBARA ایتالیا-(1.5 - 3.7 کیلووات)

2019508
150 DL الی 300 DL

نمای برش خورده پمپ لجن کش 150 DL الی 300 DL ابارا EBARA ایتالیا (30 الی 45 کیلووات)

2019507
80DL الی 300DL

نمای برش خورده پمپ لجن کش 80DL الی 300DL ابارا EBARA ایتالیا(5/5 - 22 کیلووات)

2019506
65DL،65DL W/C الی 100DL،100DL W/C

نمای برش خورده پمپ لجن کش 65DL، 65DL W/C الی 100DL، 100DL W/C ابارا EBARA ایتالیا

2019504
100DL

ابعادپمپ لجن کش 100DL ابارا EBARAایتالیا

2019503
65DL W / C، 80DL W / C

جدول ابعادپمپ آب 65DL W / C، 80DL W / Cابارا EBARAایتالیا

2019502
65DL W / C، 80DL W / C

ابعادپمپ آب 65DL W / C، 80DL W / Cابارا EBARAایتالیا

2019501
DL W/C

جدول ابعادپمپ آبDL W/C ابارا EBARAایتالیا

2019500
DL W / C

ابعادپمپ آبDL W / C ابارا EBARAایتالیا

2019499
250DL-300DL

جدول ابعادپمپ آب 250DL-300DLابارا EBARAایتالیا

2019498
250DL-300DL

ابعادپمپ آب 250DL-300DLابارا EBARAایتالیا

2019497
200DL-150D

جدول ابعادپمپ آب 200DL-150DLابارا EBARAایتالیا

2019496
150DL -200DL

ابعادپمپ آب 150DL -200DLابارا EBARAایتالیا

2019495
80DL -100DL

جدول ابعادپمپ آب 80DL -100DLابارا EBARAایتالیا

2019494
65DL-80DL

ابعادپمپ آب 65DL-80DLابارا EBARAایتالیا

2019493
DL

جدول ابعادپمپ آبDLابارا EBARAایتالیا

2019492
DL

ابعادپمپ آبDL ابارا EBARAایتالیا

صفحه 1 از 3