آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت الکتروپمپ‌های لجنکش و کفکش و شناورهای تک و سه فاز پروانه استیل ای ام سی AMC چینی

تاریخ بروز رسانی 96/2/30

لیست قیمت الکتروپمپ‌های لجنکش و کفکش و شناورهای تک و سه فاز پروانه استیل ای ام سی AMC چینی

ردیف

مدل پمپ

نوع پمپ

قدرت (اسب)

ارتفاع(متر)

آبدهی M3/H

خروج اینچ

قیمت (ریال)

۱

QDX1.5-16-0.37

کفکش تکفاز

۰/۵

۱۶

۱/۵

1

1,590,000

۲

QDX3-30-9.75

کفکش تکفاز فلوتردار

1

۳۰

۳

1

23,600,000

۳

QDX10-16-0.75

کفکش تکفاز فلوتردار

1

۱۶

10

2

2,360,000

۴

QDX3-38-1.1

کفکش تکفاز فلوتردار

1/5

۳۸

3

1

2,920,000

۵

QDX10-20-1.1

کفکش تکفاز فلوتردار

1/5

۲۰

10

2

2,920,000

۶

QDX15-15-1.1

کفکش تکفاز فلوتردار

1/5

۱۵

15

2/5

2,920,000

۷

QDX6-24-1.1

کفکش تکفاز فلوتردار

1/5

۲۴

6

1/5

2,920,000

۸

QDX35-10-1.5

کفکش تکفاز فلوتردار

2

۱۰

35

3

3,470,000

۹

QDX45-9-1.5

کفکش تکفاز فلوتردار

2

۹

45

4

3,470,000

۱۰

QDX15-20-1.5

کفکش تکفاز فلوتردار

2

۲۰

15

2/5

3,470,000

۱۱

SPA3-48

کفکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار

۱/۵

۵۰

۶

۱

4,000,000

۱۲

SPA3-۶۵

کفکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار

۲

۷۰

۶

۱

4,660,000

۱۳

SPA۶-۲۸

کفکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار

۱/۵

۳۰

۱۵

۲

4,220,000

۱۴

SPA۶-۳۹

کفکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار

۲

۴۰

۱۵

۲

4,770,000

۱۵

SPA۶-۶۵

کفکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار

۳

۷۰

۱۵

۲

6,440,000

 
 

ردیف

مدل پمپ

نوع پمپ

قدرت (اسب)

ارتفاع(متر)

آبدهی M3/H

خروج اینچ

قیمت (ریال)

۱۶

SGPS20-5-0.75

لجنکش تکفاز تمام استیل فلوتردار

۱

۷

۱۶

۲

4,910,000

۱۷

V750F

لجنکش تکفاز تمام استیل فلوتردار

1

۱۶

18

2

3,330,000

۱۸

V1100F

لجنکش تکفاز تمام استیل فلوتردار

1/5

۱۶

10

2

4,160,000

۱۹

V1500F

لجنکش تکفاز تمام استیل فلوتردار

2

۲۲

16

2

5,270,000

۲۰

V2200F

لجنکش تکفاز تمام استیل فلوتردار

3

۹

42

3

6,110,000

۲۱

WQAS10-38-4

لجنکش ۳ فاز با خوردکن

۵/۵

۳۸

۱۶

۲

39,960,000

۲۲

80WQ35-15-3

لجنکش سه فاز ۲۹۰۰ دور

۴

۱۵

۳۵

۳

7,770,000

۲۳

80WQ۴۰-15-4

لجنکش سه فاز ۲۹۰۰ دور

۵/۵

۱۵

۴۰

۳

11,100,000

۲۴

80WQ۳۰-۳۰-5.۵

لجنکش سه فاز ۲۹۰۰ دور

۷/۵

۳۰

۳۰

۳

12,770,000

۲۵

80WQ۴۵-۲۲-۷.۵

لجنکش سه فاز ۲۹۰۰ دور

۱۰

۲۲

۴۵

۳

16,100,000

۲۶

100WQ100-25-11

لجنکش سه فاز 1500 دور

15

۲۵

100

4

33,300,000

۲۷

150WQ180-20-18.5

لجنکش سه فاز 1500 دور

25

۲۰

180

6

49,950,000

۲۸

200WQ250-15-18.5

لجنکش سه فاز 1500 دور

25

۱۵

250

8

55,500,000

۲۹

4SKM100

شناور تکفاز پروانه برنزی

۱

۶۰

۲/۵

۱

3,890,000

۳۰

4SKM1۵۰

شناور تکفاز پروانه برنزی

۱/۵

۱۰۰

۲/۵

۱

4,720,000

۳۱

4SKM۲۰۰

شناور تکفاز پروانه برنزی

۲

۱۴۰

۲/۵

۱

5,550,000

 
 

ردیف

مدل پمپ

نوع پمپ

قدرت (اسب)

ارتفاع(متر)

آبدهی M3/H

خروج اینچ

قیمت (ریال)

۳۲

4SPM3-58

شناور تکفاز پروانه استیل

1

۶۸

۴

۱/۲۵

6,110,000

۳۳

4SPM3-77

شناور تکفاز پروانه استیل

1/5

۹۰

4

1/25

7,220,000

۳۴

4SPM3-106

شناور تکفاز پروانه استیل

2

۱۲۵

4

1/25

8,880,000

۳۵

4SPM3-154

شناور تکفاز پروانه استیل

3

۱۸۵

4

1/25

11,730,000

۳۶

4SPM5-33

شناور تکفاز پروانه استیل

1

۴۱

7

1/5

5,610,000

۳۷

4SPM5-47

شناور تکفاز پروانه استیل

1/5

۵۷

7

1/5

7,160,000

۳۸

4SPM5-66

شناور تکفاز پروانه استیل

2

۷۸

7

1/5

8,820,000

۳۹

4SPM5-95

شناور تکفاز پروانه استیل

3

۱۱۴

7

1/5

10,930,000

۴۰

4SPM8-44

شناور تکفاز پروانه استیل

2

۵۲

12

2

10,320,000

۴۱

4SPM8-58

شناور تکفاز پروانه استیل

3

۷۰

12

2

12,690,000

۴۲

4SDM10/7

شناور تکفاز پروانه نوریل

۱/۵

۴۵

۱۲

۲

4,770,000

۴۳

4SDM10/۱۰

شناور تکفاز پروانه نوریل

۲

۶۰

۱۲

۲

6,110,000

۴۴

4SDM10/۱۴

شناور تکفاز پروانه نوریل

۳

۸۰

۱۲

۲

7,220,000

۴۵

4SP8-80

شناور سه فاز پروانه استیل

۴

۱۰۰

۱۲

۲

16,650,000

۴۶

4SP8-۱۱۱

شناور سه فاز پروانه استیل

۵/۵

۱۳۰

۱۲

۲

21,090,000

۴۷

6SPM30-27

شناور تکفاز پرانه استیل

۴

۴۰

۴۰

۳

18,430,000

۴۸

6SP30-45

شناور سه فاز پروانه استیل

۷/۵

۵۸

۴۰

۳

25,530,000

 
 

ردیف

مدل پمپ

نوع پمپ

قدرت (اسب)

ارتفاع(متر)

آبدهی M3/H

خروج اینچ

قیمت (ریال)

۴۹

6SP30-63

شناور سه فاز پروانه استیل

۱۰

۸۲

۴۰

۳

29,420,000

۵۰

6SP30-99

شناور سه فاز پروانه استیل

15

۱۳۰

۴۰

۳

41,070,000

۵۱

6SP30-135

شناور سه فاز پروانه استیل

20

۱۷۵

۴۰

۳

50,510,000

۵۲

6SP30-163

شناور سه فاز پروانه استیل

25

۲۱۰

۴۰

۳

57,170,000

۵۳

6SP30-189

شناور سه فاز پروانه استیل

30

۲۴۵

۴۰

۳

69,380,000

 
 
http://shop.goharab.com/upload_files/news/1495310995

صفحه از