آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت اینورتر ال اس LS کره

لیست قیمت اینورتر ال اس LS کره

تاریخ بروز رسانی:   1397/09

تیپ اینورتر

نوع اینورتر

قدرت

ولتاژ ورودی

قیمت (ریال)

HP

KW

IE5-1

اینورتر 0.1 کیلووات - ورودی تک فاز

0.12

0.1

220

9/900/000

IE5-1

اینورتر 0.2 کیلووات - ورودی تک فاز

0.33

0.2

220

11/100/000

IE5-1

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

11/800/000

IE5-1C

اینورتر 0.1 کیلووات - ورودی تک فاز

0.12

0.1

220

11/100/000

IE5-1C

اینورتر 0.2 کیلووات - ورودی تک فاز

0.33

0.2

220

11/800/000

IE5-1C

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

13/300/000

IC5

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

15/200/000

IC5

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی تک فاز

1

0.75

220

16/800/000

IC5

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی تک فاز

2

1.5

220

19/800/000

IC5

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی تک فاز

3

2.2

220

25/900/000

IG5-A

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی سه فاز

0.5

0.37

380

22/500/000

IG5-A

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی سه فاز

1

0.75

380

24/800/000

IG5-A

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی سه فاز

2

1.5

380

32/500/000

IG5-A

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

34/300/000

IG5-A

اینورتر 4 کیلووات - ورودی سه فاز

5.5

4

380

488/300/000

IG5-A

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

59/850/000

IG5-A

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

73/500/000

IG5-A

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

78/700/000

IG5-A

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

92/700/000

IG5-A

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

123/900/000

IG5-A

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

136/900/000

IG5-A-2

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

20/300/000

IG5-A-2

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی تک فاز

1

0.75

220

21/500/000

IG5-A-2

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی تک فاز

2

1.5

220

25/500/000

IG5-A-2

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی تک فاز

3

2.2

220

29/700/000

IG5-A-2

اینورتر 3.7 کیلووات - ورودی تک فاز

5

3.7

220

42/700/000

IS5

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی سه فاز

1

0.75

380

42/600/000

IS5

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی سه فاز

2

1.5

380

46/700/000

IS5

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

53/600/000

IS5

اینورتر 3.7 کیلووات - ورودی سه فاز

5

3.7

380

60/000/000

IS5

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

67/300/000

IS5

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

83/500/000

IS5

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

111/800/000

IS5

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

130/500/000

IS5

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

150/500/000

IS5

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

172/300/000

IS5

اینورتر 30 کیلووات - ورودی سه فاز

40

30

380

221/500/000

IS5

اینورتر 37 کیلووات - ورودی سه فاز

50

37

380

277/500/000

IS5

اینورتر 45 کیلووات - ورودی سه فاز

60

45

380

324/500/000

IS5

اینورتر 55 کیلووات - ورودی سه فاز

75

55

380

407/000/000

IS5

اینورتر 75 کیلووات - ورودی سه فاز

100

75

380

459/500/000

IS7

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی سه فاز

1

0.75

380

46/000/000

IS7

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی سه فاز

2

1.5

380

49/900/000

IS7

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

57/000/000

IS7

اینورتر 3.7 کیلووات - ورودی سه فاز

5

3.7

380

63/000/000

IS7

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

701/000/000

IS7

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

87/400/000

IS7

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

115/000/000

IS7

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

134/000/000

IS7

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

56/500/000

IS7

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

185/000/000

IS7

اینورتر 30 کیلووات - ورودی سه فاز

40

30

380

233/800/000

IS7

اینورتر 37 کیلووات - ورودی سه فاز

50

37

380

298/500/000

IS7

اینورتر 45 کیلووات - ورودی سه فاز

60

45

380

341/000/000

IS7

اینورتر 55 کیلووات - ورودی سه فاز

75

55

380

427/000/000

IS7

اینورتر 75 کیلووات - ورودی سه فاز

100

75

380

485/000/000

IS7

اینورتر 90 کیلووات - ورودی سه فاز

125

90

380

600/000/000

IS7

اینورتر 110 کیلووات - ورودی سه فاز

150

110

380

749/800/000

IS7

اینورتر 132 کیلووات - ورودی سه فاز

180

132

380

855/000/000

IS7

اینورتر 160 کیلووات - ورودی سه فاز

220

160

380

936/000/000

IS7

اینورتر 90 کیلووات - ورودی سه فاز

120

90

380

600/000/000

IP5-A

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

653/500/000

IP5-A

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

81/000/000

IP5-A

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

26,300,000

IP5-A

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

31,900,000

IP5-A

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

37,200,000

IP5-A

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

43,500,000

IP5-A

اینورتر 30 کیلووات - ورودی سه فاز

40

30

380

53,200,000

IP5-A

اینورتر 37 کیلووات - ورودی سه فاز

50

37

380

66,600,000

IP5-A

اینورتر 45 کیلووات - ورودی سه فاز

60

45

380

77,400,000

IP5-A

اینورتر 55 کیلووات - ورودی سه فاز

75

55

380

93,000,000

IP5-A

اینورتر 75 کیلووات - ورودی سه فاز

100

75

380

108,900,000

IP5-A

اینورتر 90 کیلووات - ورودی سه فاز

125

90

380

137,100,000

IP5-A

اینورتر 110 کیلووات - ورودی سه فاز

150

110

380

147,000,000

IP5-A

اینورتر 132 کیلووات - ورودی سه فاز

180

132

380

173,800,000

IP5-A

اینورتر 160 کیلووات - ورودی سه فاز

220

160

380

205,000,000

IP5-A

اینورتر 220 کیلووات - ورودی سه فاز

300

220

380

255,600,000

IP5-A

اینورتر 280 کیلووات - ورودی سه فاز

375

280

380

290,400,000

IP5-A

اینورتر 315 کیلووات - ورودی سه فاز

420

315

380

487,700,000

IP5-A

اینورتر 375 کیلووات - ورودی سه فاز

500

375

380

580,900,000

IP5-A

اینورتر 450 کیلووات - ورودی سه فاز

600

450

380

731,700,000

IV5 (MD)

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

16,700,000

IV5 (MD)

اینورتر 3.7 کیلووات - ورودی سه فاز

5

3.7

380

18,600,000

IV5 (MD)

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

20,500,000

IV5 (MD)

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

26,000,000

IV5 (MD)

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

35,000,000

IV5 (MD)

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

41,800,000

IV5 (MD)

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

46,400,000

IV5 (MD)

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

55,700,000

IV5-4MRL

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

30,600,000

IV5-4MRL

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

39,500,000

IV5-4MRL

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

49,940,000

IV5-4MRL

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

62,700,000

S100

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

5,000,000

S100

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی تک فاز

1

0.75

220

5,300,000

S100

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی تک فاز

2

1.5

220

6,400,000

S100

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی تک فاز

3

2.2

220

7,400,000

S100

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی سه فاز

0.5

0.37

380

5,500,000

S100

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی سه فاز

1

0.75

380

6,200,000

S100

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی سه فاز

2

1.5

380

8,000,000

S100

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

8,600,000

S100

اینورتر 4 کیلووات - ورودی سه فاز

5.5

4

380

12,200,000

S100

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

15,000,000

S100

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

18,400,000

S100

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

19,800,000

S100

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

23,300,000

S100

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

31,000,000

S100

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

34,500,000

S100

اینورتر 30 کیلووات - ورودی سه فاز

40

30

380

54,000,000

S100

اینورتر 37 کیلووات - ورودی سه فاز

50

37

380

64,000,000

S100

اینورتر 45 کیلووات - ورودی سه فاز

60

45

380

77,000,000

S100

اینورتر 55 کیلووات - ورودی سه فاز

75

55

380

95,000,000

S100

اینورتر 75 کیلووات - ورودی سه فاز

100

75

380

108,000,000

 
لیست قیمت اینورتر ال اس LS کره

صفحه از