آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت مقاومت ترمز آلومینیومی

لیست قیمت مقاومت ترمز آلومینیومی -SANYU

قیمت

(ریال)

شماره فنی

Technical Num.

اهم

)W(

توان

(W)

1.400.000

RXLG80W/200R

200

80

1.400.000

RXLG80W/750R

750

80

2.700.000

RXLG300W/70R

70

300

2.700.000

RXLG300W/100R

100

300

2.700.000

RXLG300W/250R

250

300

2.700.000

RXLG300W/400R

400

300

3.000.000

RXLG400W/150R

150

400

3.500.000

RXLG600W/100R

100

600

3.800.000

RXLG750W/75R

75

750

5.100.000

RXLG71000W/75R

75

1000

7.500.000

RXLG71200W/50R

50

1200

8.800.000

RXLG71500W/32R

32

1500

8.800.000

RXLG71500W/50R

50

1500

9.800.000

RXLG2000W/6.7R

6.7

2000

9.800.000

RXLG2000W/16R

16

2000

9.800.000

RXLG2000W/32R

32

2000

9.800.000

RXLG2000W/41R

41

2000

9.800.000

RXLG2000W/60R

60

2000

9.800.000

RXLG2000W/68R

68

2000

9.800.000

RXLG2000W/80R

80

2000

10.900.000

RXLG2500W/13.6R

13.6

2500

10.900.000

RXLG2500W/16R

16

2500

10.900.000

RXLG2500W/55R

55

2500

10.900.000

RXLG2500W/64R

64

2500

 

 

لیست قیمت مقاومت ترمز آلومینیومی

صفحه از