آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت پمپ روغن داغ سهند پمپ تبریز


لیست قیمت پمپهای روغن داغ شرکت سهند پمپ تبریز

شرح

دهانه مکش و رانش (اینچ)

قیمت مصرف کننده (ریال)

تیپ

ردیف

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

4/1.1- 2

43.100.000

32-160

1

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

4/1.1- 2

43.800.000

32-200

2

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

4/1.1- 2

50.100.000

32-250

3

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

2/1.1- 2

43.100.000

40-160

4

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

2/1.1- 2

45.300.000

40-200

5

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

2/1.1- 2

53.500.000

40-250

6

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

2/1.1- 2

73.900.000

40-315

7

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

2-2/2.1

45.000.000

50-160

8

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

2-2/2.1

48.000.000

50-200

9

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

2-2/2.1

55.700.000

50-250

10

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

2-2/2.1

76.300.000

50-315

11

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

2/2.1 - 3

53.000.000

50-160

12

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

2/2.1 - 3

54.400.000

65-200

13

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

2/2.1 - 3

69.900.000

65-250

14

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

2/2.1 - 3

80.000.000

65-315

15

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

3-4

55.400.000

80-160

16

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

3-4

65.100.000

80-200

17

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

3-4

74.100.000

80-250

18

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

3-4

98.500.000

80-315

19

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

5-4

61.600.000

100-160

20

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

5-4

69.600.000

100-200

21

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

5-4

79.800.000

100-250

22

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

5-4

104.600.000

100-315

23

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

6-5

98.500.000

125-200

24

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

6-5

104.600.000

125-250

25

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

6-5

110.800.000

150-200

26

حداکثر دما 300 درجه
سانتی­گراد

6-5

116.900.000

150-250

27

 

 

 

لیست قیمت پمپ روغن داغ سهند پمپ تبریز

صفحه از